Vårt arbete

I valet 2018 blev vi näst största parti i Region Sörmland. Från och med 1a januari 2019 ingår vi i den styrande koalitionen tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi hänvisar till Region Sörmlands egen hemsida för mer information om aktuella ärenden.

På denna sida kan du se vår politik fram till valet 2018. Alla dokument finner du länkade från ikonerna. Om något saknas är inte det aktuella dokumentet uppladdat.

2017


Vård för Pengarnas skuggbudget 2018-2020
Interpellation om vårdplatser för barn
Interpellation Resurser sommaren 2017
Interpellation om fullmäktigeberedningar
Interpellation om palliativ vård
Interpellation om strokesjukvård på Mälarsjukhuset
Interpellation om vårplatsbristen och krisorganisation
Interpellation om hyrsjuksköterskor och "Framtidens vårdavdelning"

2016


Vård för Pengarnas skuggbudget 2017-1019
Dyrare sjukhusvårdsbesök för att bekosta billigare primärvårdsbesök  
Stötta folkomröstningskampanjen mot storregion  
Förslag att bilda storregion Svealand
Interpellation om vårdplatskatastrofen sommaren 2016
Starta klinikbunden avdelning redan under sommaren 2016!
Interpellation om barnperspektiv och byggen
Interpellation om sysselsättningsgrad
Budgetförstärkning till Hälso- och sjukvården
Motion om att starta ett hospice i Sörmland
Motion om personalutbildning
Motion 2 Avskaffa politikernas fallskärm
Interpellation om sommarbemanningen
Interpellation om forskning och rutinsjukvård
Interpellation om nedläggningen av Unga Vuxna

2015


Vård för Pengarnas skuggbudget 2016-2018
Motion om barnsjukvård i Nyköping (tillsammans med M och Kd)
Interpellation om sommarens personalpolitik
Fördyring av länsmuseet till 320 miljoner kr  
Interpellation om piskor eller morötter i personalpolitiken
Interpellation om personalflykt
Motion om att införa medborgarförslag
Motion om att stoppa politikernas fallskärmar
Använda vår insyn till att identifiera sparförslag och effektiviseringar  
Personalsatsningen - Försöker påverka innehållet  
Driva konkreta förslag på vårdsatsningar  
Fortsatta sparförslag på politiker och central administration  
Landstingsstyrelsens beslut att anslå 40 miljoner till nya administrativa projekt  

2014


Landstingsfullmäktiges beslut att öka antalet landstingsråd från 5 till 6  
Landstingsfullmäktiges beslut att ändra arvodesreglementet för att ge Moderaterna en 60% politisk tjänst extra  
Yrkande att halvera kostnaderna för politiska sekreterare och partistöd
Budgetmotion (i samarbete med oppositionspartierna M + KD)
Interpellation om redovisning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter
Motion om anställningsstopp inom central administration
Motion om att effektivisera Regionförbundet
Motion om att halvera kostnaden för de politiska sekreterarna
Motion om att halvera partistödet
Motion om att avskaffa hållbarhetsnämnden
Ledamöter från Vård för Pengarna utsedda till landstingets nämnder, styrelser, bolag, utskott och beredningar  
Landstingsvalet 2014 (8 av 71 mandat), i opposition  
Valmanifest 2014